Aplikuj Teraz

Internetowy formularz zgłoszeniowy i obowiązująca cena dotyczą wyłącznie parafii, domów rekolekcyjnych i duszpasterstw, które poszukują licencji na publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych (nie są wykorzystywane do użytku prywatnego w zaciszu własnego domu).

Aby uzyskać Parasol Licencyjny® należy przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiamy fakturę i certyfikat licencyjny. 

Do pokazów w ramach licencji można korzystać z dowolnych legalnych źródeł.

Zachęcamy również do osobistego kontaktu z doradcą licencyjnym. Oprócz informacji o oferowanych typach licencji udzielamy porad z zakresu wybranych zagadnień prawa autorskiego oraz organizacji imprez i wydarzeń związanych z odtwarzaniem filmów.

Formularz Zgłoszeniowy na Parasol Licencyjny

Parasol Licencyjny jest uzależniony od lokalizacji, w przypadku licencji dla kilku lokalizacji lub eventu na jeden dzień prosimy o bezpośredni kontakt (tel. 22 256 59 00 lub pod adresem mailowym info@mplc.pl)

Cennik

Cena dla Kościołów/ Parafii na 1 pomieszczenie o pojemności:

1-50 osób - 990 zł (ekran); 1320 (projektor)

51-100 osób - 1 650,0 zł

101-250 osób - 1 980,0 zł

251-400 osób - 2 310,0 zł

W przypadku pomieszczeń mogących pomieścić więcej niż 400 osób zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Szczegóły licencji

Data rozpoczęcia korzystania z licencji *

Dane Firmy/ Instytucji

Nazwa *
Adres *
Miasto *
Kod pocztowy *
NIP *
Adres strony internetowej

Osoba upoważniona do podpisania umowy licencyjnej

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
E-mail *
Numer telefonu *

Osoba kontaktowa

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
E-mail *
Numer telefonu *

Lokalizacja

Nazwa *
Adres *
Pomieszczenie objęte licencją *
Maksymalna pojemność *
1-50 (ekran) | 990 zł
1-50 (projektor) | 1320 zł
51-100 | 1650 zł
101-250 | 1980 zł
251-400 | 2310 zł

Cena
0.00 zł
Dodatkowe informacje
ekran
projektor
oba
Diecezje *
Aplikuj

Przechodząc dalej akceptujesz regulamin tej usługi.

PARASOL LICENCYJNY® MPLC - WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

1. Cel Umowy. Spółka Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o. (“MPLC”) udziela licencjobiorcy (“Licencjobiorca”) niewyłącznej licencji (“Licencja”) uprawniającej do publicznego wyświetlania określonych poniżej “Utworów” objętych prawami autorskimi, zgodnie z Warunkami Umowy określonymi w niniejszej Umowie Parasol Licencyjny (“Umowa”).

2. Prawo. MPLC zapewnia i oświadcza, że posiada prawo do udzielenia Licencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

3. Okres Obowiązywania. “Okres Obowiązywania” oznacza okres rozpoczynający się od “Daty Rozpoczęcia” określonej w dokumencie Parasol Licencyjny Formularz Zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) i trwający przez okres jednego (1) roku i następne dalsze okresy roczne, chyba, że Umowa zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w formie pisemnej, w terminie sześćdziesięciu (60) dni przed upływem okresu rocznego lub następnego dalszego okresu rocznego. Każdy okres roczny (1) przypadający na Okres Obowiązywania nazywany jest „rokiem umowy”. Jeżeli Licencjobiorca nie doręczy MPLC w terminie wskazanym wyżej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wówczas Umowa pozostaje w mocy przez cały następny rok umowy i Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty całej opłaty rocznej należnej Licencjodawcy w sposób zdefiniowany w Umowie. MPLC nie będzie dokonywać zwrotów opłat licencyjnych w żadnej formie na rzecz Licencjobiorcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Licencjobiorcę.

4. Prawa. Wyświetlenia publiczne, na które zezwala Umowa, będą się odbywały w pomieszczeniach/miejscach wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, chyba, że Licencjobiorca podejmie inną decyzję i powiadomi o tym MPLC, przy użyciu dowolnych środków, w tym, ale nie ograniczając do DVD, streamingu, pobierania czy nadawania. Jedynym celem wyświetleń będzie rozrywka i / lub edukacja publiczności stanowiącej wybrany i ograniczony krąg odbiorców. Żadne konkretne tytuły Utworów, postaci występujące w wyświetlanych Utworach lub nazwy producentów nie będą reklamowane ani rozpowszechniane w formie ogólnodostępnej, a także od publiczności nie będzie pobierana opłata za wstęp ani żadna inna opłata. Pokazy nie mogą być wykorzystywane do promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Utwory definiuje się jako filmy i inne programy audiowizualne, w odniesieniu do których MPLC ma prawo udzielania licencji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Opłata. Ustalona opłata licencyjna za pierwszy rok umowy określona w Formularzu Zgłoszeniowym jest płatna na rzecz MPLC i nie obejmuje podatku VAT. Opłata licencyjna za kolejne lata umowy może ulegać zmianie na podstawie różnych czynników, między innymi tych, które (i) odzwierciedlają jakąkolwiek zmianę we wskaźniku inflacji publikowanym przez GUS i / lub (ii) odzwierciedlają wzrost liczby uczestników lub miejsc, w których dokonywane są wyświetlenia zgodnie z Umową. Każdego roku lub na żądanie MPLC, Licencjobiorca dostarczy MPLC informacje, wymagane przez MPLC w celu określenia wysokości opłaty licencyjnej za następne lata umowy. Jeżeli Licencjobiorca nie dostarczy wymaganych informacji w ciągu sześćdziesięciu (60) dni przed terminem wygaśnięcia Umowy, MPLC może samodzielnie określić wysokość opłaty należnej za dany rok umowy. Opłata licencyjna za każdy kolejny rok umowy będzie wymagalna i płatna nie później niż w dniu odpowiadającym dniu podpisania Umowy w każdym kolejnym roku.

6. Ograniczenia. Określone tytuły, które mogą być publicznie wyświetlane przez Licencjobiorcę na podstawie Umowy, to Utwory wyprodukowane i/lub dystrybuowane wyłącznie przez licencjodawców stowarzyszonych z MPLC. MPLC oświadcza, że MPLC lub ww. podmioty mogą nie być uprawnieni do niektórych Utworów lub - ze względu na wygaśnięcie tych praw w Okresie Obowiązywania Umowy - MPLC może wysłać Licencjobiorcy w dowolnym momencie w Okresie Obowiązywania Umowy wiążące powiadomienia, że niektóre Utwory nie mogą być dłużej publicznie wyświetlane na podstawie Umowy. Takie powiadomienia będą wiążące i skuteczne dla Licencjobiorcy od momentu ich otrzymania.

7. Legalnie uzyskane egzemplarze Utworów. Licencjobiorca może publicznie wyświetlać wyłącznie legalnie uzyskane egzemplarze Utworów objęte Umową. Odpowiedzialny za uzyskanie egzemplarzy Utworów jest Licencjobiorca i koszty ich uzyskania będą ponoszone wyłącznie przez Licencjobiorcę, niezależnie od opłaty licencyjnej za publiczne wyświetlenia określonej na podstawie Umowy.

8. Brak innych praw. Licencjobiorca nie może bezprawnie zwielokrotniać, edytować lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować egzemplarzy Utworów uzyskanych w celu publicznego wyświetlenia zgodnie z Umową. Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Licencjobiorcy w Umowie przysługują wyłącznie MPLC i / lub licencjodawcom zależnym od MPLC lub posiadającym stosowne umowy zawarte z MPLC.

9. Odrębne opłaty. Za wszelkie opłaty, które mogą być należne wydawcom muzycznym lub organizacjom zbiorowego zarządzania wydawców muzycznych z tytułu prawa do publicznego odtwarzania muzyki zawartej w którymkolwiek z Utworów objętych Umową, wyłączną odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca, a odpowiedzialność MPLC z tego tytułu jest wyłączona.

10. Zbycie praw. Licencjobiorca nie może zbyć praw uzyskanych na podstawie Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MPLC, z wyjątkiem, gdy Licencjobiorca (a) będzie miał prawo do zbycia praw uzyskanych na podstawie Umowy w związku z połączeniem, konsolidacją lub zbyciem aktywów i przedsiębiorstwa (b) niezwłocznie powiadomi MPLC o ww. zbyciu wraz z danymi kontaktowymi cesjonariusza oraz (c) zagwarantuje wykonanie przez cesjonariusza wszystkich zobowiązań Licencjobiorcy wynikających z Umowy. Prawa z Umowy mogą być bez ograniczeń zbyte przez Licencjodawcę.

11. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, do których strony są zobowiązane na podstawie Umowy, powinny być składane osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub renomowanej firmy kurierskiej, zaadresowane do strony, która ma być powiadomiona zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Zgłoszeniowym. Datą doręczenia jest data osobistego doręczenia lub innego sposobu doręczenia takiego zawiadomienia.

12. Wypowiedzenie. MPLC ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzydziesto (30) dniowym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty licencyjnej. Zrzeczenie się przez MPLC lub Licencjobiorcę prawa dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek konkretnego naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek uprzedniego, obecnego lub mogącego nastąpić w przyszłości naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy. Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostała część tej Umowy pozostaje w mocy.                  

13. Koszty prawne. W przypadku, gdy MPLC ustanowi pełnomocnika w celu egzekwowania swoich praw wynikających z Umowy, na skutek naruszenia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia pełnomocnika oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Licencjodawcę.

14. Oświadczenia. Licencjobiorca oświadcza, że informacje przekazane przez Licencjobiorcę są prawdziwe, prawidłowe i kompletne we wszystkich aspektach. Umowa została zatwierdzona, stanowi prawne, ważne i wiążące zobowiązanie Licencjobiorcy i jest wykonalna zgodnie z jej warunkami, które mogą być aktualizowane przez MPLC. W przypadku dostarczenia dokumentów lub oświadczeń opatrzonych pieczęcią zastępującą odręczny podpis lub e-mailem plikiem w formacie "pdf", tak złożony podpis jest wiążący i ma taką samą moc prawną jak własnoręcznie złożony podpis. MPLC zapewnia o rzetelności i zachowaniu w poufności wszystkich danych osobowych przetwarzanych na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej MPLC

15. Gwarancja. W zakresie, w jakim przed datą wejścia w życie Umowy Licencjobiorca mógł naruszyć prawa przysługujące MPLC, MPLC niniejszym oświadcza, że nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu wszelkich ewentualnych naruszeń jej praw, które mogłyby być przedmiotem Licencji na podstawie Umowy. MPLC udziela niniejszej gwarancji wyłącznie w odniesieniu do przysługujących jej praw i nie jest upoważniona do składania takich oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do praw przysługujących innym podmiotom.

16. Prawo polskie. Formularz Zgłoszeniowy oraz niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy MPLC a Licencjobiorcą i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy. 

 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

“PARASOL LICENCYJNY® MPLC” jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Motion Picture Licensing Company (International) Limited z siedzibą w Londynie.